Orissa launches e-Abhijog facility

August 1, 2010 at 9:41 am 16 comments

Following is a report by PTI published in Yahoo:

Bhubaneswar, July 31 (PTI) Susanta Rout, an ailing man from Orissa”s tribal-dominated Kalahandi district, was the instant beneficiary of a web-based grievance redressal and monitoring system launched by the state government today. Rout, suffering from serious ailments including kidney failure, came online seeking assistance from Chief Minister Naveen Patnaik, who inaugurated the e-Abhijog facility, for his treatment.

The Kalahandi district collector forwarded Rout”s application online to Chief Minister”s Relief Fund. An amount of Rs 30,000 was sanctioned for his treatment.

Another beneficiary was Basanta Maharana, a 55-year- old woman from Gobindpur area in Cuttack district. Frustrated at her failure to convince district-level officials the need for construction of a 1,100 metre road in her village, she apprised the chief minister about the same.

Maharana”s grievance was immediately addressed, a senior official, who was present at the launch, said. “The e-Abhijog system has a variety of features to help people.

A citizen can now forward any grievance online from anywhere in the world at any time,” Chief Minister Naveen Patnaik said after inaugurating the facility. The new system was implemented by Orissa branch of the National Informatics Centre (NIC).

The system facilitates online transfer of grievances to concerned departments, he said, adding senior officers can monitor the process on a real time basis for speedy redressal. Besides facilitating access of grievances to the government, the system also allows its users to monitor progress made on his/her complaints, state chief secretary Tarunkanti Mishra added.

Advertisement

Entry filed under: Information for citizens, Orissa's e-Abhijog facility, State Watch-Monitoring the Odisha State.

Nonfunctional Sonepur spinning mill of Subarnapur district Centre to set up a Mineral Regulation Authority: Moily

16 Comments Add your own

 • 1. OMKAR NATH PADHY  |  August 3, 2010 at 7:29 am

  I want to register my grievence in E abhijog. Kindly forward me the emailId

  Reply
 • 2. Niranjan panigrahi  |  August 6, 2010 at 6:06 pm

  how to complain about negligence of employees in tahasil office ,BERHAMPUR

  Reply
 • 3. Niranjan panigrahi  |  August 6, 2010 at 6:22 pm

  please tell me how to complain

  Reply
 • 5. PRASANNA MOHANTY  |  September 6, 2010 at 8:01 am

  Dear sir
  please tell me how to complain

  Reply
 • 6. balaram swain  |  September 24, 2010 at 1:58 pm

  our police station not given my charge sheet report since 2003

  Reply
 • 7. balaram swain  |  September 24, 2010 at 2:01 pm

  Our police station not given my charge sheet to court since last 7 years

  Reply
 • 8. Gouranga Das  |  December 24, 2010 at 11:58 am

  Sr, Kindly inform me that, ‘Gouria Tanti’ one of the major cast in orissa is enrolled in which catagory of cast e,g 1.General, 2.SCBC, 3. OBC, 4. S. C, 5. S.T ?
  Thank you with regards.
  Yours faithfull
  Sri Gouranga Das

  Reply
 • 9. tapan  |  January 26, 2011 at 4:09 pm

  SUB:- ( jRêeKõ _ûLùe Zû 12-12-2010 ùe ùcû NeKê @^ý ùfKKõ ^ûcùe Zjiòf Ze`eê _ûCZò KûUòù\A[ôaûe @bòù~ûM Kfû_ùe – _ê^eûd @ûeþ.@ûA _ûeû\ú_ MWÿ ùcû Ne _ûAñ _âùc\ _Yû Kõê 7\ò^ c]ýùe Ne bûMòõaûKê ù^ûUòiþ –ùcû Ne[ôaû RcòKê _ûCZò KûUòù^A[ôaû @ûiûcú Kõ RùY icð[K (9777879909) ^´e eê ùcûùZ MZ Zû10-01-2011eòL eûZò 8Uû19 cò^òUþùe ùcû ùcûaûAfò Kê ù`û^ Keò Kjòùf G[e ùKûC R.D.C _ûLKê ~òaê ~û @ûRò @ûùc Z@iòþfKê ~ûA ùfûK-@\ûfZùe ùZû NeKê @ûc ^ûcùe Keòaû _ûAñ `Aifû ùjûA[ôaûe ùeKWÿð Zò@ûeò Keòù\A @ûiò@Qê û @ûC c]ý ùZû aû_û,cû,bCYú Ne Keò ejê[ôaû NeKê bûMòõù\aû _ûAñ aýaiû Keò ù\A @ûiòQê û Z@iòfþ\ûe ùcûùZ _ûCZò ù\aûKê c^ûKùf û ùcûe Gjò Nùe 7 fl UKõ LPðùe Zò@ûeú KeòQò û ùcûe Gjò NeKê fêUò ù^aû _ûAñ KòQò @iûcûRòK ~êaK,Zjiòfþ\ûe ,KêRMõ I @ûe.@ûA _ûeû\ú_ MWÿ GK còkòZ ù~ûR^û Keò Gjò bkò jAeûY jeKZ KeêQ^ò û ùcû NeKê ùicûù^ ù^ùa ^ùPZþ bûMõòù\ùa û ùZYê GVûùe jRêe @ûcKê GK cûZâ ùfûK ù~Kò @ûcKê ^ýûd ù\A_ûeòùa

  Respected Sir,

  I Tapan Kumar Mohapatra S/o. Babaji Charan Mohapatra of Vill-Chuna Belari, P.O. Paradeepgarh, Dist. Jagatsinghpur, beg to state before you.

  (1) ùcû @bòù~ûM _ùe – _ê^ðaûe @ûeþ.@ûA _ûeû\ú_ MWÿ ùcû Ne _ûAñ ùcûùZ ù^Uòiþ ^ Keò ùcû Ne ieKûeú Rcòeê bûMõòaû _ûAñ _âùc\ _YûKõê ù^ûUòiþ KeòQ^ßòû GK CP ieúd Z\^ ^òùa\^ KeêQêû

  (2) Z@iòfþ\ûe ùi Ne _ûeû\ú_ WÿâAbið @ûùiûiòGi^þ e I Zûjûe ibû_ZòKõ ^ûcùe _ûCZò KUû ~ûA@Qò û ùZYê Gjû VòKþ Zêc ^ûce ùjA_ûeòa ^ûjó û Gjò @ûiûcò cûù^ @ûc iMV^ ^ûcùe KòQò Rûfò KûMRe ^ì@û KcòUþ Keò[ôaû Kjò û ùijò Rûfò KûMR ù\LûA @ûc iMV^e ibû_Zò jòiûaùe _âùcû\ (@ùaùeû] ùKiþ ^õ-1079) ùe _âùcû\ _Yû ibû_Zò _ûe\ú_ WÿâAbe @ûùiiòGi^þ ^ûcùe _ûDZò ^õ-1918659 Zû 18-07-2010 ùe KûUòù^A[ôaû @ûe.@ûA _ûeû\ú_ MW Zjiòfþ\ûe KêRMõ ÿ Kêõ RYûA [ôùf û ù~CñVòK cêñ Ne Keê[ôaû icdùe @ûeþ.@ûA_ûeû\ú_MWÿ ùcûe NeKûc a¦ Keò[ôùf û fòRþ _ûAñ _Aiû ^aû_ùe Ne Kûc KeòaûKê @^êcZò ù\A[ôùf ûiaêVûeê @ûg~ýðe K[û GjòKò ùcû Vûeê UKõû ^aû_ùe ùc NeKê @^ý ùfûKKõ ^ûcùe _ûCZò KûUòù\aû û _Pûeòùf 10eê 15 `\ð KûMRùe jûZùe ùfLû[ôaû KûMR ù\LûA ùcûe Ne ^êùjñ ùaûfò KjêQ^ò û @ûc iMV^ e _KéZ KcðKZðûKõ jRêeKõ @]ô^i I G R cùjû\dKõ _ûLùe MZ Zû31-05-2010 Vûeê eûRýieúd iòKéZò _ûAñ ejò@Qò û jRêe @ûce Gjò `ûAfò Kê ù\Lô _KéZ G iMV^e ibû_Zò KòG ,iõ_û\K I KcðKZðû KòG @Q^ò ~ûYò Zêe^ ^ýûd ù\aû _ûAñ ^òùa\^ KeêQê û
  (3) _ûeû\ú_ WÿâAbið @ûùiûiòGiþ^ ùcû \ßeû 2006ùe I iõ_ìYð ùcû _Aiû LPðùe Keò[ôfò û Gjò iMV^ 14-03-2007 ùe Ròfû ieúd ùeRòùhi^þ ^õ-1751/56/2007-08 còkò[ôfû û Gjû aZðcû^ eûRýieúd iòKéZò _ûAñ ù`aédûeú 2010 ùe iMV^e GK iû]ûeY @]ôùai^þ I ^òaðûP^ Keò aiò ^òhZò Keû~ûA[ôfû û Gjò iòKéZò _ûAñ @ûagýK KûMR _Zâ _âiêìZ Keû~ûA Zû 31-05-2010 ùe @ûùa\^ Keû~ûA[ôfû jRêeKõ @]ô^ I G R, COMMISSIONER( BOARD OF REVENU ,ORISSA,CUTTACK,REGISTRATION WINGS) û @ûce Gjò @ûùa\^Kê I G R cùjû\d Z\^ eòù_ûUþ _ûAñ Zû03-06-2010 ùe KùfUeþ ,RMZiòõj_êeKê LATTER NO-XVII-224/10/ 3714& 3715 _VûA[ôùf û GjûKê A.D.M, JAGATSHINGPUR ùfUeþ ^õ-842 Zû 08-06-2010ùe Z\^ Keò eòù_ûUþ ù\aû _ûAñ B.D.O,KUJANKêõ @ûù\g Keò[ôùf û @ûc iMV^ Kê B.D.O,KUJANG Z\^ Keò ZûKõ eòù_ûUþ LATTER NO-3680 ,DT.30-06-2010 ùe A.D.M, JAGATSHINGPUR Kêõ ù\A[ôùf û Gjû_ùe A.D.M, JAGATSHINGPUR UòKþ ^òKþ Keò Z\^ Keò @^êùcû\^ Keò ùfUeþ ^õ-1037 Zû 22-07-2010 I G R, COMMISSIONER( BOARD OF REVENU ,ORISSA,CUTTACK,REGISTRATION WINGS)Kêõ _VûA[ôùf û @ûce Gjò @ûùa\^Kê I G R ùe ^õ-542,Zû 23-07-2010 ùe Wÿòù_ûRòUþ ùjA[ôfû I Gjû ôaZðcû^ jRêe Kõ I G R, COMMISSIONER _ûLùe ùeRòùhi^þ _ûAaûKê ejò@Qò û G[ôùe @ûeþ.@ûA _ûeû\ú_,Zjiòfþ\ûe KêRMõ Kõ c^MXû KûjûYúe ibû_Zò aûiaùe _ûeû\ò_ WÿâAbið @ûùiûiòGi^ e ùibkò ùKjò ibû_Zò ^ûjûñ^ò û ^ûjó ùKùa [ôùf û CK Ne ùKak ùcûe @ùU û cêñ Gjò iMV^ e iõ_û\K @Qò û ùZYê cêñ _òfû Qê@û ]eò ejê [ôaûeê Gjò Nùe @`òiþ Keò[ôfò û @ûc iMV^ e Ne ^ûjó û Gjò iMV^ bWÿû Nùe Pûfê@Qò û GVûùe jRêe Gjò iMV^e _KéZ ibû_Zò KòG @û_YKõ ^òR @`òiþeê RûYò_ûeòùa û

  (4) @ûc NeKê _ûCZò KûUò ù^A[ôaû aýûKòì cûù^ MZ Zû25-12-2010 ùe aûjûee 4RY Lê^ú, cWþe @ûiûcú ak_ìaðK _êeûA eLôQ^ò I @ûc @`òiùe [ôaû _âûd 7fl UKõûe Rò^òh _ZâKê Rae \Lf Keò eLôQ^ò û ~ûjû \ßûeûKò @ûc cû^Kõ Ròa^ iõKUû_^ @ùU û Gjò cûù^ _ûCZò akùe @ûc @`òiþ Nùe cWÿeþ @ûiûcú _êeûA eLô @ûc @`òiþ a¦ Keòù\AQ^ò û ]cK ù\AQ^ò ~\ò @ûùc ùKjò @ûùc @ûc Ne _ûLKê ~ûC ùZùa @ûcKê Mêkò Keò cûeò ù\ùa û ~ûjû\ßûeû Kò ù_ûfòiþ Gjò _ûCZò @ûkùe Gcû^Kõ aòeê¦ùe KòQò Kû~ýð^êhû^ MâjY Keò_ûeê^ò û

  (5) @ûR Zû 12-01-2011 ùe cêñ ^òùR Z@iòfþ \ûe KêRMõ Kêõ ù\LûKeò R.T.I ACT ùe @ûeþ.@ûA _ûeû\ú_ Kõ Z\^ eòù_ûUþ e ^Kf cûMòaûùe ù\aûKê c^ûKeò ù\ùf û cêñ jRêeKõ _ûLùe @bòù~ûM Keò [ôaûeê ùcû C_ùe bòhY eûMòùf û ùcûùZ KûjòñKò ^ ~YûA R.D.C SIR Kõ _ûLùe @bòù~ûM Kf û cêñ Z@iòfþ\ûeKõ _ûLùe @bòù~ûM Keòaûe 5\ò^ _ùe jRêeKõ _ûLùe @bòù~ûM Keò[ôaûe RYûAaûùe Z@iòfþ\e Kõê @ù_lû ^ Keò @û_YKõ _ûLKê ~òaûUû ùcûe bêfþ ùaûfò Kjò[ôùf û Gjû ijòZ ùcû NeKê Z@iòfþ\ûe Kõ RYû^ùe _âùcû\ _Yû Kê \ò@û~ûA[ôfû ùafò Kjò[ôùf û

  (6) Gjò iMV^ cêñ ùcû ^òRÊ UKõûùe Keò [ôfò û ùcû aû_û RùY @aieþ _ûA [ôaû WÿâûAbeþ @U^äò û cêñ RùY ùceûA^þ ARò^òdeòMòõ, cûWÿâûiþùe _Wÿò ùaKûe ùjAaêfê[ôaû icdùe ùcû aû_ûKõ iûMõ WÿâAbe a¦ê cûù^ I @ûc Mâce KòQò WûÿâAbeþ, ùaKûe gòlòZ ~êaK ijûdZû ù^A Gjò iMV^ Keò [ôfò û Gjò iMV^e flý [ôfû (1) @ijûd WûÿâAbeþ Kêõ iûjû~ýð Keòaû û (2) \eKûe icdùe ùcWÿòKûf ùiaû (3) ibý cû^Kêõ Ròa^ aòcû (4) ibý Kêõ _û^úd Rk ù~MûY(5) iû]ûeY Meòa ùfK Kêõ ijûdZû (6) gòlû,gògê aòKûg, cjòkû aòKûg, Kéhò,(7) Uâ`òKþ iciýû _âbéZò Kê flý eLû~ûA[ôfû û Gjò iMV^ ùe _â[ùc icê\ûd 53 RY ibý [ôùf û Gjò iMV^ ùe @ûRò iê]û 92 RY ùc´e @Q^äò û Gjò 92RYKõ c]ýùe KòQò _êeêYû ibý aûjûeú ~ûA[ôaû icdùe KòQò ^ì@û ibýKêõ ù^A 92RYùe _jñPòQò û ~\òI Gjò ibý cûù^ iòKéZò _ûAaû icdùe @û[ôðK iûjû~ð Keò _ûeò^[ôùf û Zû _e Vûeê @ûRò _â~ýð^ä Gjò iMV^ Gjò cû^Kõ _Aiûùe iõ_ìYðþ Pûfò _ûùe ^ûjòñ – cêñ _âZò cûiùe ~ûjû ù~còZò ]ûe KeR Keò PkûA [ûG û Gjò iMV^ _ûAñ cêñ @ûRò _~ýð^ä 2fl eê C\ð UKûõ ]ûe,KeR Keò@Qò û ùcû a¦ê aòPòZâ ^¦ \ûiKõ (ù~ Kò ùcûùZ Ne Keò ejòaûKê UKõû ù\aû ij @ûRò _â~ýð^ cêñ aò^û KòQò ^ù\A ZûKõ Rcò cûMYûùe Pûh 18 ahð ùjfû Keò Pkê@Qò) ZûKõ ijòZ @_âòd ùjûA_WÿòQò û

  (7) GVûùe jRêeKõ @aMZò _ûAñ RYûCKò @ûc iMV^ ^ûcùe GK Rûfò KûMR _Zâ KòQò @iûcûRòK aýûKò Keò[ôaûe A.S.P POLICE _ûeû\ú_ Kõ Z\^ùe RYû~ûAQòû ~ûjûe KòQò iZýZû ^ûjó û @ûce ùicûù^ ùKjò ùc´e ^êjñ^ò û Gcûù^ @ûc iMV^ Kê bûMòù\aû_ûAñ Gjòbkò NUYû NUûAQ^ò û

  (8) Gjò @ûiûcú cû^Kõ ^ûcùe _ûeû\ò_ fKþ [û^ûùe FIR \ò@û~ûA@Qò ,18-05-2010, 07-06-2010, 08-06-2010, 28-06-2010, 01/02-07-2010, 04-09-2010, 06-09-2010, 07-09-2010, 20-09-2010, 25-11-2010, 08-12-2010, 25-12-2010 and 30-12-2010.

  (9) ùc aû_û,cû ejê[ôaû Rcò ùe( @ùaûùe] ùKiþ ^õ-380/83 ) ùKiþ ùjûA[ôfû û ~ûjûKê Z}ûkú^ iaþ-KùfKþUeþ KòQò _Aiû ù\A _Uû ù^aû _ûAñ @ûù\g Keò[ôùf û CK icdùe @û^êcû^òK 21Wÿòiò.còfò Rcò U2000.00Kõû ù\aûKê _Wÿò[û^û û Gjò @ûù\g _ùe ùcû aû_û 1983 ciòjûeê @ûRò _â~ýð^ Z@iòfþ Kê _Aiû Rcû ù\A _Uû ù^aûKê \CWÿê [ôùf aò ùKjò Z@iòfþ\ûe @ûRò _â~ðý^ @ûce Mêjûeò gêYò ^ûjûñ^ò û Gjò Rcòùe ùcû aû_û ,ùaûC I bCYú eêj^ò û Gjò Rcòùe ieRc^ò Z\^ Kùf jRêe ù\Lô_ûeòùa aZðcû^ 80eê 100 ahðe ^Wÿò@û MQ @Qò û ~ûjû _ûe\ú_ ù_ûUð Zò@ûeú e ajê _ìaðe @ùU û ùcûe ùR~ _ûV_Xÿò ^ [ôaûeê LRYû ù\aû bdùe ùiùZ ùaùk ùK÷ûYiò ieKûeú ^[ôbêKä Keò ^ [ôùf û ~ûjû `kùe @ûc Rcò @^ûaû\ú I eûReûiû Rcò @]ôKeYùe aò^û cìfýùe Pûfò~ûA@Qò û ùcû aû_û @ûc Vûeê @fMû I ZûKõe Ne @fMû @ùU û cêñ Kò´û ùcû iû^ bûA GVûùe ùKjò ejê^ûjêñ û jReê GK CP ieúd Z\^ß Kùf ù\Lôùa GVûùe GK eKcþ KòQò ùfûKKõ ùLk^û _ûfUò ~ûA[ôaûe @ûùc ^òR @^êbêZòeê RûYòaûKê _ûAQê û KêRMõ Z@iòfþ ùKjò Meòa ^ýûd _ûC[ôaû aògýi ù~ûMý ^êùjñ û

  (10) @ûc Mâûcùe _âûd 70 _âZògZ ùfûK Rûjûeþ ^òRe RcòaûWÿò,ùKûVûaûUò @Qò ùijò cû^Kõê bìcòjò^ jòiûaùe 2MêY Rcò _Uû _ûAQ^ò û cûZâ _KéZ júZû]ôKûeú cûù^ _ûA ^ûjñû^ò û jRêe Z\^ Kùf I @ûcKê iêelû ù\ùf- @ûùc PòjÜU KeûA ù\aê û CK icdùe cêñ I _eòaûe ,ùcû iû^bûA I Zû _eòaûe bìcòjò^ jòiûaùe 2MêY ùfLû Rcò @ûùa\^ Keò[ôaû ùaùk ùcû iû^ bûA I Zû _òfû Qê@û còkò[ôfû Kê 2MêY Rcò _Uû còkò [ôfû û ùi[ôùe ùghKê ùcû ^ûñ ùfLôù\A Kû~ðùgh Keò ù\A[ôùf û iciKõ bkò ùcûùZ 2MêY ù\A^[ôùf û ùcû iû^ùaûjê _eòaûe ^òùdûR^e Mâò^þ KûWÿð @]ôKûeú @U^ò û ùcûe aò ùMUòG cûZâ _ê@ @ûùc ieKûeú iûjû~ðý _ûAaû @ûgûùe @]ôK _òfû,_òfò Keò^[ôfê û ùZYê ùcû iú aò aäëC KûWÿðe iêaò]û _ûAaûe jK\ûe þ @ùU û

  (11) ùcûe Ne ù^A~òaûeê cêñ aZðcû^ ùcû iû^ bûA Nùe ejê@Qò û ~ûjûKê @ûeþ.@ûA _ûeû\û_Kõ bûhûùe @ûùc GKûVò ejêQê û cêñ ~ûjû @^êcû^ Kùe @ûeþ.@ûA _ûeû\ú_ MWÿ Pjêñ[ôùf ùcû _òfû Qê@û ùeWÿþ KWÿùe ejòaû _ûAñ û ^ùPZþ cêñ ^ýûd cûMê[ôaû ùaùk ^òR bêf ùNûeûAaûKê Gbkò Kjò^[ûù^ û

  12. That the lease which his granted in favour of Pramod Kumar Panda be cancelled and lease be granted in my favor.

  It is therefore , that your honor would graciously pleased to by considering the above said facts and circumstances the said unlawful granting of lease b withdrawn/cancelled immediately for which the poor will get justice.

  So the situation is at theance, and there is every possibility of rioting, murder and blood shed, breach of peace from the side of the accused persons.

  So you are here by requested to take cognizance of the offences committed by the accused persons and take necessary steps by investigating the incident immediately.

  And for which act of your kindness this poor petitioner as in duty bound shall ever pray.

  Thanking you .

  Your’s faithfully
  Cuttack

  Dt.14-01-2011. Tapan Kumar Mohapatra

  .

  Reply
 • 10. Arati Mohanty  |  February 26, 2011 at 5:40 am

  Sir,
  I have launched through e-abhijog on dt.10.1.2011.It is more than one month elapsed.My problem is not solved.How much time taken in e-abhijog to sortout the grievence ?

  Reply
 • 11. arati mohanty  |  April 7, 2011 at 6:51 am

  Sir,
  E-abhijog is a teethless tiger.I filed my metition on 10.1.2011.On 22.2.2011 it is known that W&C.D Department had written letter no.No.1667 dt.25.01.2011 to the Collector,Bargarh,which is still pending.Either Collector,Bargarh has not taken any acation or the government in W&CD Department have not taken desciplinary acation against the defaulting officer or the e-abhijog concerned belongs to honourable chief minister is not taking the issue seriously.This is nothing but negligence.As I have been deprived of getting justice,I feel from my bitter experience this e-abhijog should be abolished.
  Arati Mohanty
  At/PO-Bhukta
  Dist-Bargarh-768045

  Reply
 • 12. narendra kumar mohanty  |  April 7, 2011 at 7:00 am

  Sir,
  E-Abhijog , what I think is two way traffic.One petitioner can remind/see view acation status-is welcome.But after reaching the petition to the concerned department afaterwards acation taken is not conveyed to the petitioner,due to which the petitioner is in dark. Like RTI ,There should be time limit in e-abhbijog e.g. one month or two months. So that, the grievence cell and petitioner both will be alert to know the result.Further, KKD should take initiative to know the status of petitioners of Western Orissa.
  Thaning you,
  Narendra Kumar Mohanty
  At/PO-Bhukta
  Dist-Bargarh-768045

  Reply
 • 13. Sri Chandrika Panda  |  April 8, 2011 at 8:52 am

  I had applied (RTI Act-05) to know the information about OLR appel case bearing no-05/09 ,alongwith other information relating to this case at JAGATSINGHPUR TAHASIL OFFICE,Dt-03.03.2011, but till date (08.04.2011) Tahasil Office Jagatsinghpur have not reply information or document ,
  This is for kind information .
  Sri Chandrika Panda.

  Reply
 • 14. Gouranga Das  |  April 20, 2011 at 10:16 am

  Sr, On 24-12-2011 I hve lunched an grievance that the cast
  ‘Gouria Tanti’ one of the major cast in orissa is enrolled in which catagory of cast e,g 1.General, 2.SCBC, 3. OBC, 4. S. C, 5. S.T ? still now I have got no answar. Is it a dead website? If so I need no answar. But I think it is a cheating to the inocent people of Orissa.
  with thanks.
  Sri Gouranga Das, Mob:9438215982, e-mail – das.gouranga4@gmail.com

  Reply
 • 15. OMKAR NATH PADHY  |  April 28, 2011 at 8:07 am

  My grievence was registered online vide Ref No. (CMOFF/E/2010/00522), dtd. 06.08.2010.

  Already 8 and Half Months have passed but my grievence is not redressed yet.

  Kindly make possible help in this regard to expedite the Redressal.

  Reply
 • 16. rajesh panda  |  November 21, 2011 at 6:28 am

  sir,
  my self Mr.rajesh panda,at\po-patkulanda,via-BARPALI,dist-BARGARH.i have a complain of panchyat office, BARPALI block, where all the govt. fund are misused.they could not any development work in this panchyat area, so,please take necessary action to involve those person.

  Reply

Leave a Reply to narendra kumar mohanty Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Feeds

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 464 other subscribers

%d bloggers like this: